Solna VBK planerar för verksamheten i höst

Coronasmittan har börjat gå ner i Stockholmsområdet och Solna VBK:s styrelse har vi diskuterat hur vi ska börja öppna upp för lite mer aktiviteter i klubben. Solnahallen och skolhallar håller öppet fram till midsommar och fram tills dess är det upp till var och en av våra tränare att anordna aktiviteter på ett coronasäkert sätt. Samma träningstider sedan tidigare gäller om inte tränaren meddelar annat.

Under våren har Solna VBK infört ett nytt faktureringssystem som vi testat på våra ungdomsgrupper vilket underlättar klubbens administrering och rapportering till RF. Klubben återkommer med information kring detta!

Här är några datum som ni kan lägga på minnet där Solna VBK har åtagande eller är arrangörer, i vilken utformning arrangemangen kommer att ske är fortfarande oklart och det ber vi att få återkomma till:

28-29/8  Kick Of Solna Vbk. Bara klubben och inbjudna.
4/9          Tjejmilen – funktionärer
15/9        Årsmöte
25-26/9  Seriestart
9/10        Stockholm Marathon – funktionärer

In English

The corona infection has started to decline in the Stockholm area and in the board of Solna VBK have discussed how we should start to open up for a little more activities. Solnahallen and school halls are open until midsummer and until then it is up to each of our coaches to organize activities in a corona-safe way.

During this spring, we introduced a new invoicing system that we tested on our youth groups, which greatly facilitates our board’s administration and reporting to RF. The board return with information about this!

Here are some dates that you can remember where Solna VBK has a commitment or are organizers, in what design the events will take place is still unclear and we get back when we know more:

28-29 / 8 Kick Of Solna Vbk. Club only and invited.
4/9 Tjejmilen – officials
15/9 Annual meeting
25-26 / 9 Series start
9/10 Stockholm Marathon – officials

Så har pandemin påverkat idrotten i distriktet

Så har idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet påverkats av pandemin

Efter drygt ett år med Coronapandemin visar en undersökning, som vi på RF-SISU Stockholm beställt av Sweco, att många föreningar i Stockholmsdistriktet försämrat sin ekonomi, har tappat medlemmar och känner oro för framtiden. Det finns även positiva effekter.

1 100 föreningar svarade på enkäten och 30 föreningar har intervjuats vilket ger undersökningen både kvantitet och kvalitet.

Undersökningen visar bland annat att:

✅64 procent svarade att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat. Var fjärde svarande uppger att antalet aktiva har minskat mycket.

✅44 procent har ställt in all utbildning- och utvecklingsverksamhet.

✅Cirka hälften av föreningarnas ekonomi har påverkats till det sämre. 17 procent svarar att ekonomin har blivit betydligt sämre.

Det går också att se positiva inslag för idrottsföreningarnas som följt i spåren på pandemin:

✅32% av föreningarna ser som en positiv effekt att de har utvecklat nya träningsformer.

Ta del av all tillgänglig statistik

Ta del av all tillgänglig statistik från undersökningen för er idrott eller kommun. Ni kan bryta ner på idrott och kommun för att se hur Coronapandemin har påverkat just er.

Läs mer och ta del av statistiken här