Om Solna VBK

Skärmavbild 2013-09-20 kl. 16.25.31

Om Solna VBK

Verksamhetsidé

Solna Volleybollklubb är en idrottsförening  i Solna som bedriver organiserad volleybollverksamhet. Föreningen har funnits under olika namn sedan 1972. Föreningen bedriver både ungdoms- och seniorverksamhet med seriespel i Svenska Volleybollförbundets regi. Solna VBK:s organisationsnummer är 815201-3788.

Solna Volleybollklubb ska vara utvecklande för både nya och erfarna volleybollspelare. Vi vill att våra medlemmar ska vilja stärka sitt engagemang i föreningen och vara med och utveckla verksamheten. Vi vill bedriva vårt idrottsutövande och vår förening så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt.

Vision

Att Solna VBK ska finnas som en stabil volleybollförening i Solna och Stockholmsområdet, med en stark ungdomsverksamhet där spelare kan fortsätta att utvecklas i seriespel och seniorlag.

Värdegrund

Vår förenings mål och vision talar om vart vi vill komma. Våra värdegrund beskriver hur vi vill vara på vägen dit.

Mål, resultat och segrar är viktiga, men det är  vägen dit – träningarna, uppgifterna i klubben, atmosfären – som bygger grunden. Solna VBK är uppbyggt kring en värdegrund som ska göra resan så trevlig som möjligt.

Vår värdegrund är sammanfattad i fem kärnvärden:

 • ENGAGEMANG
 • LEDARSKAP
 • UTVECKLING
 • ÖPPENHET
 • MEDMÄNSKLIGHET

Nedan följer en mer utförlig presentation av vart och ett av dessa kärnvärden.

ENGAGEMANG

Vi tycker att värderingen ENGAGEMANG innefattar:

 • Att bidra i det lag man är med i, följa de regler som kommit överens om och göra sitt bästa för att laget presterar så bra som möjligt.
 • Att göra sitt bästa för att vår ideella förening fungerar och utvecklas. Detta innebär till exempel att föreslå och medverka till förbättringar, ställa upp när tillfälle ges till för föreningen inkomstbringande aktiviteter, och att hjälpa till att träna lag när det behövs.

LEDARSKAP

Vi tycker att värderingen LEDARSKAP innefattar:

 • Att föregå med gott exempel avseende våra värderingar, mål och idrottsliga prestationer.
 • Att aktivt bidra till förbättringar och utveckling – både vad gäller föreningen, lag och medspelare.
 • Att aktivt bidra till att laget når sina målsättningar och att alla får möjlighet att bidra till detta efter bästa förmåga.

UTVECKLING

Vi tycker att värderingen UTVECKLING innefattar:

 • Att utvecklas som spelare och förbättra sina idrottsliga prestationer, både individuellt och som lagspelare.
 • Att välkomna konstruktiv feedback från medspelare och tränare.
 • Att vara beredd att reflektera och omvärdera sin kunskap och attityd.

ÖPPENHET

Vi tycker att värderingen ÖPPENHET innefattar:

 • Att vara så tydlig som möjligt för att bidra till tränares och lagkamraters förståelse.
 • Att vara så mottaglig som möjligt för lärande, utveckling och insikt, både vad gäller sig själv och andra.
 • Att ha en välkomnande inställning och beteende gentemot nya spelare

MEDMÄNSKLIGHET

Vi tycker att värderingen MEDMÄNSKLIGHET innefattar:

 • Ett mänskligt synsätt ska genomsyra vår förening. Detta kan ta sig uttryck i förståelse för varandras olikheter, flexibilitet (frihet under ansvar), positiv miljöpåverkan, tydliga etiska ställningstaganden och en hög prioritering av hälsa och välbefinnande.
 • Att vi behandlar varandra med respekt och agerar med integritet och förtroende. Goda mänskliga relationer ska ligga till grund för all vår verksamhet.

2014 antog Solna VBK:S styrelse en likabehandlingsplan på uppdrag av Solna Stad. Den kan du läsa här!

Solna VBK har nolltolerans mot TRAKASSERIER, DISKRIMINERING och MOBBING.

Är man medlem i Solna VBK får man inte diskriminera eller främja diskriminering av andra medlemmar i föreningen baserat på personliga egenskaper som etnicitet, ursprung, hudfärg, nationell härkomst, religion, ålder, kön, könstillhörighet, könsidentitet, familjestatus, fysiska eller psykiska funktionshinder, medicinska eller genetiska tillstånd.

I januari 2017 antog styrelsen följande handlingsplan:

Solna VBK ska vara en säker och inkluderande klubb att tillhöra. Detta ska vi uppnå genom att förstå och respektera att vi samtliga är inkluderade i varandras tränings- och spelarmiljö. Den är avhängig av hur vi organiserar klubben och hur vi behandlar varandra.
Solna VBK ska präglas av en professionell och vänlig miljö, där skillnader och mångfald välkomnas. Vi bryr oss om varandra hälsa och välbefinnande. Föreningen har också ett ansvar att medlemmar i klubben inte ska riskera ohälsa eller känna sig utanför föreningens gemenskap.

Alla medlemmar i Solna VBK, inklusive tränare, ledare, förädrar, styrelsemedlemmar och spelare, har ett ansvar för att uppträda på lämpligt och respektfullt sätt gentemot varandra.

Om man känner sig förolämpad på grund av en medlems handlingar är detta en subjektiv upplevelse och din tolkning av händelsen har företräde. Vad du upplever som ett stötande behöver inte vara olagligt, men kan ändå vara ett mycket olämpligt eller omoraliskt beteende. Om du som medlem utsätts för mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering är det inte du som är problemet. Föreningen kommer att lyssna på dig och stötta dig. Om mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering kan bevisas eller om det kan anses troligt att det inträffat kommer Solna VBK att vidta åtgärder. Alla fall kommer att behandlas konfidentiellt tills den drabbade medlemmen har gett sitt samtycke att ärendet kan undersökas ytterligare i enlighet med lokal lagstiftning. Om Solna VBK:s styrelse misstänker brott mot en lag kommer berörda myndigheter att kontaktas.

Alla tränare och ledare i Solna VBK:s organisation är ansvariga för att vidta omedelbara åtgärder om de blir vittnen till eller får information om misstänkt diskriminering eller trakasserier. Vi vill också uppmana alla spelare att vidta åtgärder om man ser eller får höra något som kan anses vara kränkande, diskriminerande eller trakasserande.
Om du utsätts för beteenden som kan upplevas kränkande rekommenderar vi att du informerar någon du litar på i klubbens organisation för att få hjälp eller råd om hur du ska gå vidare. Detta kan vara:
• Din tränare eller lagkapten
• Styrelsemedlem
• Ledare som du har förtroende för

Styrelsen i Solna VBK har ansvaret för att rapporterade händelser tas på allvar och kommer att anlita en oberoende konsult om så behövs. Detta är viktigt i de fall då vi ska granska oss själva och utreda incidenter som kan påverka både ledare och medlemmar.

Vill du rapportera en incident eller en misstanke och inte känner dig bekväm med att göra detta i den här kanalen kan anonymt göra det via brev till:

Solna VBK:s styrelse
Ankdammsgatan 46
171 41 Solna

eller via RF:s VISSELBLÅSARTJÄNST
Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.
https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Planen framtagen i samarbete med Rädda Barnen och ”High Five”,  2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *